Algemene voorwaarden | European IT | ictjobopenings.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN EUROPEAN IT SOLUTIONS

DATUM: 01-okt-2023

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter beginnend, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. European IT Solutions: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Tijnmuiden 59, 1046 AK Amsterdam,ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 63149117.
 2. Gebruiker: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie European IT Solutions een Gebruiksovereenkomst heeft gesloten of beoogtte sluiten..
 3. Partijen: de Gebruiker en European IT Solutions gezamenlijk.
 4. Werkgever: een Gebruiker, natuurlijk persoon die in het kader van de Gebruiksovereenkomst handelt in de uitoefening van en beroep of bedrijf, dan wel rechtspersoon, die van de Website gebruik maakt of beoogt te maken voor het daarop plaatsen van vacatures.
 5. Werkzoekende: een Gebruiker die van de Website gebruik maakt of beoogt te maken voor het vinden van vacatures en het daarvoor kunnen solliciteren.
 6. Gebruiksovereenkomst: de - middels registratie van de Gebruiker op de Website - tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomst, in het kader waarvan European IT Solutions zich jegens de Gebruiker verbindt tot het beschikbaar stellen van de aan de Gebruiker geboden functionaliteiten van de Website.
 7. Website: www.ictjobopenings.nl.
 8. Account: het voor de Gebruiker middels zijn gebruikersnaam en wachtwoord exclusief toegankelijke gedeelte van de Website.
 9. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aan de Gebruiker gerichte aanbod van European IT Solutions om zich op de Website te registreren en iedere tot stand gekomen Gebruiksovereenkomst.
 2. De eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker zijn niet op de Gebruiksovereenkomst van toepassing.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Gebruiksovereenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. REGISTRATIE EN TOTSTANDKOMING VAN GEBRUIKSOVEREENKOMSTEN

 1. Om van de diensten van European IT Solutions gebruik te kunnen maken, is registratie door de Gebruiker op de Website vereist. Voordat de Gebruiker zijn registratiegegevens naar European IT Solutions kan versturen, dient hij akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden.
 2. De middels het registratieformulier op de Website gevraagde gegevens van de Gebruiker, dienen volledig en naar waarheid te worden verstrekt.
 3. De Gebruiksovereenkomst komt tot stand op het moment dat de registratie van de Gebruiker door European IT Solutions per e-mail is bevestigd.
 4. Nadat European IT Solutions de registratie van de Gebruiker heeft bevestigd, heeft de Gebruiker middels zijn gebruikersnaam en wachtwoord toegang tot zijn Account.
 5. Van een onjuistheid in de door de Gebruiker verstrekte (registratie)gegevens dient hij zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan European IT Solutions. European IT Solutions aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van door de Gebruiker verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. De Gebruiker vrijwaart European IT Solutions van alle aanspraken van derden ter zake.
 6. De Gebruiker is te allen tijde verplicht zijn wachtwoord voor toegang tot zijn Account geheim te houden. Alle handelingen die onder het Account van de Gebruiker worden verricht, worden de geregistreerde Gebruiker toegerekend.

ARTIKEL 4. LOOPTIJD EN EINDE VAN DE GEBRUIKSOVEREENKOMST

 1. De Gebruiksovereenkomst met een Werkgever wordt aangegaan voor de uitdrukkelijk overeengekomen bepaalde looptijd en eindigt door verstrijken van deze bepaalde looptijd van rechtswege. De Werkgever kan de Gebruiksovereenkomst uitdrukkelijk verlengen, mits het aanbod van European IT Solutions daarin te zijner tijd voorziet. Indien European IT Solutions een proefperiode aanbiedt, kan de Werkgever daarvan slechts eenmalig gebruikmaken.
 2. De Gebruiksovereenkomst met een Werkzoekende wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 3. De Gebruiksovereenkomst kan door de Gebruiker worden beëindigd door zich op de daartoe onder zijn Account aangegeven wijze te deregistreren.
 4. European IT Solutions kan de Gebruiksovereenkomst aangegaan met een Werkzoekende te allen tijde en met onmiddellijke ingang opzeggen door middel van een daartoe aan de Werkzoekende gerichte verklaring per e-mail. Vorenstaande geldt onverminderd het bepaalde in het volgende lid.
 5. In geval de Gebruiker zich gedurende een periode van 12 maanden niet heeft aangemeld met zijn Account, is European IT Solutions gerechtigd het Account van de Gebruiker te verwijderen en de Gebruiksovereenkomst te beëindigen zonder gehouden te zijn de Gebruiker daarvoor te waarschuwen.
 6. Indien de Werkgever de Gebruiksovereenkomst tussentijds beëindigt, maakt hij geen aanspraak op restitutie van de reeds door hem verrichte betaling.
 7. Het staat European IT Solutions te allen tijde vrij de exploitatie van de Website te beëindigen. In zodanig geval wordt de Gebruiker daarvan per e-mail in kennis gesteld. Ten aanzien van gebruik van de betaalde functionaliteiten van de Website maakt de Werkgever aanspraak op evenredige restitutie van de door hem betaalde prijs naar evenredigheid van het niet-genoten deel van de Gebruiksovereenkomst.
 8. Op European IT Solutions rust na het eindigen van de Gebruiksovereenkomst geen enkele bewaarplicht ten aanzien van welke gegevens dan ook die onder het Account van de Gebruiker waren opgeslagen.

ARTIKEL 5. INHOUD VAN DE GEBRUIKSOVEREENKOMST

 1. Behoudens de beperkingen in deze algemene voorwaarden zal European IT Solutions gedurende de looptijd van de Gebruiksovereenkomst het Account en bijbehorende functionaliteiten van de Website ter beschikking stellen van de Gebruiker.
 2. European IT Solutionsstelt Werkgevers en Werkzoekenden middels de Website in staat met elkaar in contact te treden om vacatures te vervullen.
 3. Na registratie wordt de Werkgever in staat gesteld om middels zijn Account vacatures te plaatsen. De Website is bestemd voor de vraag naar en het aanbod van arbeid in de ICT-branche. European IT Solutions behoudt zich het recht voor om de door de Werkgever geplaatste vacatures steekproefsgewijs te beoordelen op relevantie voor de ICT-branche. Voldoet een vacature niet aan dit criterium, dan is European IT Solutions gerechtigd de betreffende vacature van de Website te verwijderen.
 4. De Werkzoekende kan inloggen op zijn Account met behulp van zijn Google- of LinkedIn-account. Basisprofielinformatie van zijn Google- of LinkedIn-profiel wordt dan geïmporteerd naar zijn Account. Middels de Website kan de Werkzoekende zijn curriculum vitae (CV) uploaden en verzenden aan een Werkgever bij zijn reactie op een vacature van die Werkgever. Naar aanleiding van middels de Website geïnitieerde sollicitaties is het de verantwoordelijkheid van de Gebruiker zelf om nader contact op te nemen met de Werkgever c.q. Werkzoekende. European IT Solutions is daarvoor niet verantwoordelijk en kan daarbij niet worden betrokken.
 5. European IT Solutions stelt slechts de Website en bijbehorende functionaliteiten daarvan ter beschikking van de Gebruiker. Het direct of indirect via de Website delen van door de Gebruiker in het kader van de Gebruiksovereenkomst verstrekte gegevens geschiedt onder volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Gebruiker zelf. De Gebruiker staat ervoor in dat het direct of indirect via de Website door hem verstrekken van gegevens geen inbreuk maakt op de rechten van derden.
 6. De rechten die in verband met de Gebruiksovereenkomst aan de Gebruiker toekomen, kunnen nimmer worden overgedragen aan derden.

ARTIKEL 6. MISBRUIK

 1. Het is de Gebruiker verboden om middels zijn Account opzettelijk onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens te verstrekken.
 2. Het is de Gebruiker verboden enige beveiliging in de programmatuur van de Website te doorbreken, te verwijderen of te ontwijken.
 3. Het is de Gebruiker verboden apparatuur of programmatuur te gebruiken die de normale werking van de Website kunnen verstoren of zwaar kunnen belasten, zoals het verspreiden van virussen, wormen et cetera.
 4. Het is de Gebruiker verboden om ongevraagde berichten (SPAM) middels de systemen van European IT Solutions, of derden waarvan de dienstverlening van European IT Solutions afhankelijk is, te versturen.
 5. De Gebruiker staat ervoor in dat alle informatie die hij toevoegt of doet toevoegen aan zijn Account geen inbreuk maakt op rechten van derden of enig wettelijk voorschrift.
 6. Het is de Gebruiker niet toegestaan gegevens aan zijn Account toe te voegen waarvoor de dienstverlening van European IT Solutions niet is bestemd, bijvoorbeeld door het te koop aanbieden van producten of diensten of het plaatsen van een vraag naar of aanbod van diensten anders dan die relevant zijn voor de vraag en aanbod naar arbeid in de ICT-branche.
 7. Het is de Gebruiker verboden bedreigende, racistische, intimiderende of andere onbetamelijke uitingen aan zijn Account toe te voegen.
 8. European IT Solutions is te allen tijde bevoegd alle handelingen te verrichten die behulpzaam kunnen zijn bij het opsporen of verhinderen van verondersteld misbruik. Omtrent misbruik kunnen Gebruikers een klacht indienen bij European IT Solutions. In geval European IT Solutions een klacht gegrond acht, behoudt European IT Solutions zich de rechten als bedoeld in artikel 7 voor.

ARTIKEL 7. OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. European IT Solutions is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, het Account van de Gebruiker tijdelijk te blokkeren of de Gebruiksovereenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Gebruiker zijn verplichtingen uit de Gebruiksovereenkomst (waaronder het bepaalde in deze algemene voorwaarden in het bijzonder begrepen) niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Gebruiksovereenkomst European IT Solutions ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Gebruiker zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Gebruiker ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Gebruiker Schriftelijk door European IT Solutions in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Gebruiker zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. De Gebruiker maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door European IT Solutions uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.

ARTIKEL 8. BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, zijn alle door European IT Solutions vermelde en door Werkgevers verschuldigde bedragen exclusief btw.
 2. Behoudens een eventueel overeengekomen kosteloze proefperiode, is de Werkgever volledige vooruitbetaling verschuldigd alvorens hij van de betaalde functionaliteiten van de Website gebruik kan maken.
 3. European IT Solutions is gerechtigd de aan de Werkgever te verstrekken factuur uitsluitend langs elektronische weg aan de Werkgever ter beschikking te stellen.

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. European IT Solutions stelt slechts de functionaliteiten van de Website ter beschikking van de Gebruiker en is op geen enkele wijze betrokken bij eventuele onderhandelingen tussen de Werkgever en Werkzoekende en draagt geen aansprakelijkheid voor de resultaten die hieruit al dan niet voortvloeien.
 2. European IT Solutions kan niet garanderen of en in welke mate de Gebruiker middels de Website daadwerkelijk vacatures vervult respectievelijk geschikt werk middels de Website vindt. Voorts is European IT Solutions niet aansprakelijk voor het doen en nalaten van Werkzoekenden respectievelijk Werkgevers in verband met sollicitaties die plaatsvinden of zouden plaatsvinden in verband met op de Website geplaatste vacatures.
 3. European IT Solutions is niet aansprakelijk voor verlies van middels zijn Account door de Gebruiker opgeslagen gegevens.
 4. European IT Solutions is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden.
 5. Gebruikers bepalen zelf welke informatie op de Website wordt geopenbaard. European IT Solutions is niet gehouden zich er van te vergewissen of de door Gebruikers op de Website geplaatste informatie onrechtmatig of misleidend is. European IT Solutions aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de op de Website geopenbaarde gegevens afkomstig van andere Gebruikers. De Gebruiker vrijwaart European IT Solutions van aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door de Gebruiker middels de Website geopenbaarde informatie onjuist, onvolledig, onrechtmatig of misleidend is.
 6. European IT Solutions spant zich in om de juiste werking en de toegankelijkheid van de Website te optimaliseren. Echter kan European IT Solutions niet garanderen dat de Website onbeperkt beschikbaar is en dat alle voorzieningen van de Website steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van European IT Solutions ter zake is uitgesloten. Voorts is European IT Solutions niet gehouden de Gebruiker ter zake op enige andere wijze te compenseren.
 7. European IT Solutions is niet aansprakelijk voor programmeerfouten ten aanzien van de Website. Voorts is European IT Solutions niet aansprakelijk voor virussen of ander schadelijke componenten die door middel van de Website, Account of servers schade aanrichten aan de hard- of software van de Gebruiker.
 8. Uitsluitend indien European IT Solutions toerekenbaar tekortschiet in het beschikbaar stellen aan de Werkgever van de betaalde functionaliteiten van de Website, is European IT Solutions mogelijk aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid omvat evenwel niet meer dan restitutie van het met de Gebruiker overeengekomen en door de Gebruiker aan European IT Solutions betaalde bedrag voor dat gedeelte van de Gebruiksovereenkomst waarop de aansprakelijkheid van European IT Solutions betrekking heeft. Voor gevolgschade is European IT Solutions nimmer aansprakelijk.
 9. Het recht op het instellen van een rechtsvordering of verweer ter zake een aanspraak als bedoeld in het vorige lid vervalt indien van de veronderstelde tekortkoming niet binnen zeven dagen na ontdekking daarvan, althans het redelijkerwijs kunnen ontdekken daarvan, Schriftelijk en gemotiveerd mededeling is gedaan aan European IT Solutions.
 10. Indien en voor zover de Gebruiker inbreuk maakt op het bepaalde in deze algemene voorwaarden of enig wettelijk voorschrift, vrijwaart de Gebruiker European IT Solutions van alle hieruit voortvloeiende schades en aanspraken van derden. Indien European IT Solutions uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Gebruiker gehouden European IT Solutions zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Gebruiker in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is European IT Solutions, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van European IT Solutions en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Gebruiker.

ARTIKEL 10. INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de Website, waaronder mede begrepen de vormgeving en werking daarvan, alsmede de daarop geplaatste vacatures, beelden en teksten, behoren toe aan European IT Solutions dan wel zijn licentiegevers (waaronder de Gebruiker mede begrepen kan zijn). Het is Gebruiker verboden het materiaal dat niet door hemzelf op de Website is geplaatst te (doen) verveelvoudigen, voor commerciële doeleinden aan te (doen) wenden, te (doen) reproduceren of op enige andere wijze te (doen) gebruiken dan noodzakelijkerwijs in verband staat met het normale gebruik van de Website zoals voortvloeit uit de Gebruiksovereenkomst.
 2. In geval van een aan de Gebruiker toerekenbare inbreuk op het bepaalde in het vorige lid, behoudt European IT Solutions zich alle rechten voor die hem krachtens de wet toekomen, waaronder het recht op een naar redelijkheid door hem vast te stellen schadevergoeding en onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk.

ARTIKEL 11. PRIVACY

 1. De Gebruiker is gehouden vertrouwelijk om te gaan met de (persoons)gegevens van andere Gebruikers die hem direct of indirect middels de Website ter beschikking zijn gesteld. De Gebruiker is uitsluitend gerechtigd deze gegevens te gebruiken voor de doeleinden waarvoor de gegevens hem ter beschikking zijn gesteld, behoudens de gevallen waarin de Gebruiker de uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende heeft verkregen de gegevens voor andere doeleinden te gebruiken. De Gebruiker vrijwaart European IT Solutions van alle aanspraken van Werkzoekenden, Werkgevers en overige derden ter zake.
 2. European IT Solutions kan er niet voor instaan dat Gebruikers van de Website handelen conform het bepaalde in lid 1. Elke aansprakelijkheid van European IT Solutions ter zake is uitgesloten.

ARTIKEL 12. SLOTBEPALINGEN

 1. European IT Solutions is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In een voorkomend geval zal de Gebruiker daarvan in kennis worden gesteld, waarbij de gewijzigde algemene voorwaarden aan hem worden verstrekt en waarna deze van toepassing zijn.
 2. Op elke Gebruiksovereenkomst en alle daarmee tussen Partijen samenhangende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. De Gebruiker is verplicht wijzigingen ten aanzien van het door hem opgegeven e-mailadres zo spoedig mogelijk aan European IT Solutions te melden. Indien de Gebruiker zijn verplichting als bedoeld in de vorige zin niet nakomt, worden verkeerd geadresseerde mededelingen van European IT Solutions, verondersteld door de Gebruiker te zijn ontvangen.
 4. Indien tussen Partijen een juridisch geschil mocht ontstaat, zijn Partijen, alvorens een beroep te doen op de rechter, verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 5. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Amsterdam wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van European IT Solutions een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. Een Werkzoekende is gerechtigd de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen binnen een maand nadat European IT Solutions Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door hem aangewezen rechter te willen procederen.

ARTIKEL 13.

 1. Het platform is voor onbepaalde tijd gratis te gebruiken. We behouden ons het recht voor om het platform op elk moment tegen betaling aan te gaan bieden. Als wij het platform tegen betaling gaan aanbieden, informeren wij u daarover vooraf per e-mail. Als u verder gebruik wilt maken van het platform tegen betaling, dan komen we de kosten later nog expliciet met u overeen. Wilt u dat niet, dan wordt uw account gesloten.